เว็บไซต์วาไรตี้

 บทกลอน คือลักษณะคำประพันธ์ที่เรียบเรียงเข้ากันเป็นคณะมีสัมผัส กันตามลักษณะบัญญัติเป็นชนิก ๆ แต่ไม่มีบังคับวรรณยุกต์เอก หรือวรรณยุกต์โท และครุลหุ
ชนิดของบทกลอน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิด คือ
         ๑ บทกลอนสุภาพ นับได้ว่าเป็นบทกลอนหลัก เพราะเป็นหลักของบรรดากลอนทุกชนิด ถ้าเข้าใจกลอนสุภาพเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจบทกลอนอื่น ๆ ได้โดยง่าย บทกลอนอื่น ๆ ที่มีชื่อเรียกไปต่าง ๆ นั้น ล้วนแต่ยักเยื้องแบบวิธีไปจากบทกลอนสุภาพซึ่งเป็นบทกลอนหลักแทบทั้งสิ้น บทกลอนสุภาพสามารถแบ่งออกได้ ๔ ชนิด คือ
         ๒ บทกลอนลำนำ คือบทกลอนที่ใช้ ขับ ร้อง หรือ สวด ให้มีทำนองต่าง ๆ แบ่งออได้เป็น ๕ ชนิด คือ
บทกลอนละคร
บทกลอนสักวา
บทกลอนเสภา
บทกลอนดอกสร้อย
บทกลอนขับร้อง
         ๓ บทกลอนตลาด คือกลอนผสมระหว่างบทกลอนคละ ไม่กำหนดคำตายตัวเหมือนอย่างบทกลอนสุภาพ ในวรรคหนึ่ง ๆ ของบทกลอนอาจจะมีวรรคละ ๗ คำบ้าง ๘ คำบ้าง หรือ ๙ คำบ้างก็ได้ คือเป็นการเอาบทกลอนสุภาพหลาย ๆ ชนิดมาผสมกันนั่นเอง เป็นบทกลอนที่นิยมใช้ในการขับร้องแก้กันทั่ว ๆ ไปจึงเรียกว่า ” บทกลอนตลาด ” แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ
บทกลอนเพลงยาว
บทกลอนนิราศ
บทกลอนนิยาย
บทกลอนเพลงปฏิพากย์
คำคม  หมายถึง ถ้อยคำที่คิดขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วน คำคมเป็นถ้อยคำที่หลักแหลม ซึ่งสามารถเข้ากับเหตุการณ์นั้น ได้อย่างเหมาะเจาะ ทั้งยังชวนให้คิด ถ้าพูดติดปากกันต่อไปก็จะกลายเป็นสำนวนไปได้

คำขวัญ หมายถึง ถ้อยคำ ข้อความ คำคล้องจอง หรือบทกลอนสั้นๆ เพื่อให้จำได้ง่าย โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

คำคม คือ ถ้อยคำหรือข้อความ ที่แต่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ แสดงอุดมคติ หรือเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรนั้นๆ เช่น คำขวัญวันเด็ก คำขวัญประจำโรงเรียน เป็นต้น
คำคม คือ ถ้อยคำหรือข้อความ ที่แต่งขึ้นมาเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ คุณสมบัติ ความโดดเด่น เช่น คำขวัญประจำจังหวัด

ทั้งนี้ยังอาจใช้คำคม หรือพุทธพจน์ มาเป็น คำขวัญ ก็ได้ เช่น “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” (บัณฑิตย่อมฝึกตน), “รกฺเขยฺย อตฺตโนสาธุงฺ ลวณํ โลนตํ ยถา” (พึงรักษาความดีไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มฉันนั้น)

อนึ่ง ยังมี “คำคม” อีกความหมายหนึ่ง ที่ไม่ปรากฏการใช้ในปัจจุบัน นั่นคือ “คำขวัญ” ที่มีความหมายในปัจจุบันว่า โอวาท เช่น คำขวัญ ของคณบดีคณะต่าๆ ที่ปรากฏในหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต 2503 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นข้อความกึ่งสุนทรพจน์ มีความยาวมากกว่า คำขวัญ ใน 2 ความหมายข้างบน

ข่าว คือเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้รับการรายงานเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เพราะถ้าเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะมีคนสนใจมากเพียงใดแต่ไม่ได้รับการรายงานก็ไม่ถือว่าเป็นข่าว หรือว่าข่าว จะเป็นสิ่งใหม่ๆ หรือขอ้มูลใหม่ๆ ที่มีเนื้อหาสาระและประโยชน์

  ประเพณีไทย หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ เป็นกฎระเบียบในการประปฏิบัติตนและ การวางระวางบุคคลในสังคมเช่นมารยาทในห้องรับประทานอาหาร ประเพณีของ ไทยนั้นให้ความสำคัญในการให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส ผู้น้อยต้องรู้จักสัม มาคารวะให้ความเคารพผู้ใหญ่ เช่น นักเรียนต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์

ประเพณีไทยล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีไทยจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล เป็นต้น

ประเพณีไทย อันดีงามที่สืบทอดต่อกันมานั้น ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ทั่วแผ่นดินไทย เช่น
ประเพณีไทยภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีไทย ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร

ประเพณีไทยภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเพณีไทยภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ประเพณีไทย และอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันลำค่าที่เราคนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไป

 

ประเพณีภาคกลาง,ประเพณีภาคเหนือ,ประเพณีภาคอีสาน,ประเพณีภาคใต้,ประเพณี 4 ภาค

 

 

ลงประกาศฟรี หมายถึง พฤติกรรมของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการในการทำการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโฆษณา กระจายข่าวสาร ขายสินค้าและนำเสนอบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการลงประกาศฟรี ลงประกาศขายสินค้าฟรี เป็นต้น และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความรู้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจและก่อให้เกิดการซื้อขายตามมาผ่านการสื่อสารด้วยโฆษณาออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง คือ Consumer to Consumer (C2C) หมายถึง การทำธุรกรรมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการค้าสินค้ารายย่อย เช่น การขายชิ้นเดียว หรือหลายชิ้น หรือโปรโมท หรือขายของเก่าให้กับบุคคลอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์นั้น ๆ หรือเรียกเว็บไซต์ประเภทนี้ว่า เว็บคลาสสิกฟายด์ (Classifieds) รวมถึงในบางเว็บอาจมีบริการเพิ่มเติม เช่น หน้าร้านค้าออนไลน์ในกรณีที่ต้องการลงประกาศขายสินค้าจำนวนมากแต่ยังไม่พร้อมจะเปิดเว็บไซต์เป็นของตนเอง หรือมีบริการเลื่อนตำแหน่งประกาศในกรณีที่ตำแหน่งลงประกาศฟรีอยู่ในจุดที่ยังไม่เด่นพอ หรือการเลื่อนการต่ออายุประกาศ

 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการลงประกาศฟรี ควรเลือกเว็บไซต์ลงประกาศฟรีที่ดีมีคุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องลงประกาศหลายๆที่

– มีระบบจัดการประกาศที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประกาศด้วยตนเอง

– สามารถใส่ Page title, Meta keywords และ Meta description เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Search Engine อย่าง Google หรือ Bing หรือ Yahoo เก็บข้อมูลไปจัดอันดับเว็บ

– อัพโหลดรูปภาพประกาศหลาย ๆ รูปได้พร้อมกัน

– แทรกคลิปวิดีโอ Youtube ได้

– ระบุประกาศลงบน Google Sitemaps

– รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Smart phone

– มีระบบอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อประกาศใกล้วันหมดอายุ

– สามารถต่ออายุประกาศได้

– สมัครสมาชิกโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของ FaceBook, Google และ OpenID accounts ได้

– มีระบบแชร์ต่อไปยัง Social Network เช่น Facebook, Twitter และ Google Plus

– มีระบบเปิดร้านค้าออนไลน์อย่างง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการลงประกาศสินค้าหลายๆชิ้น

– มีระบบเลื่อนตำแหน่งประกาศไปยังตำแหน่งที่เด่นๆขึ้นบนหน้าเว็บและสามารถชำระเงินได้ง่ายๆโดยไม่ต้องโอนเงิน เช่น การใช้ SMS payment

– มีช่องทางการให้ลูกค้าให้คะแนนประกาศ หรือแสดงความคิดเห็นประกาศนั้นๆ

– มีระบบ Post ประกาศต่อไปยัง FaceBook Fan Page และ Twitter หลังจากลงประกาศทันที

– มีลิงค์ประกาศแบบ SEO Friendly Links

– มีระบบ RSS feeds กระจายข่าวสารผ่าน XML

 

ประโยชน์ของการลงประกาศฟรี

– ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่ขายหรือการลงทุนในการสร้างร้านค้าหรือร้านค้าออนไลน์เต็มรูปแบบ

– ต้นทุนต่ำ ประหยัดเวลาและขั้นตอนทางการตลาด สามารถวัดผลได้ทันที (Low Cost and Efficiency)

– เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงและให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

– มีช่องทางการจัดจำหน่ายมากขึ้นทั้งในประเทศ รวมถึงต่างประเทศด้วย

– สามารถทำกำไรได้มากกว่าการขายแบบเดิม เนื่องจากต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายต่ำกว่า ทำให้ได้กำไรการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

– การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทำได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ในลักษณะแบบ 2 ทาง (2 Way Communication)

– ปรับปรุงหรือ Update ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ตลอดเวลา

– สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจหรือองค์กรในเรื่องของความทันสมัยและโอกาสที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

– สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้เร็วและเสียเวลาน้อย

 

โดยสรุป ลงประกาศฟรี คือ การลงโฆษณาฟรีบนเว็บคลาสสิกฟายด์ (Classifieds) ซึ่งอาจต้องเลื่อนตำแหน่งประกาศไปยังตำแหน่งที่ลูกค้าสามารถเห็นชัดขึ้นหรือต่ออายุประกาศเพื่อให้แสดงผลอยู่ต่อไป สำหรับเว็บไซต์บริการลงประกาศฟรีในประเทศไทยมีจำนวนมาก ในที่นี้ขอแนะนำ http://www.esanza.com แห่งนี้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s